FORMULARZ

Wypełnij formularz

Zadzwonimy i powiemy, jak możemy Ci pomóc!

Skontaktuj się z nami

530 888 889

Zasady naliczania punktów scoringowych w BIK

Zasady naliczania punktów scoringowych w BIK

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje, przetwarza i udostępnia dane na temat naszej wiarygodności kredytowej na podstawie niejawnego algorytmu Scoring BIKSco CreditRisk. Na czym polega tajemniczy system oceny punktowej kredytobiorców w BIKu i co na niego wpływa?

Wiarygodność kredytowa

Wiarygodność kredytowa obok zdolności kredytowej należy do kluczowych czynników wpływających na wydanie pozytywnej bądź negatywnej decyzji o udzieleniu kredytu przez instytucje finansowe.  Na wstępie warto wyjaśnić, że wspomniane pojęcia nie są ze sobą tożsame. O ile w przypadku zdolności kredytowej klient jest oceniany pod kątem ogólnej sytuacji finansowej (wysokość i źródło dochodów oraz wydatków i zobowiązań), o tyle wiarygodność kredytowa odnosi się do oceny ryzyka kredytowego potencjalnego kredytobiorcy na podstawie czynników behawioralnych, tj. skłonność do zadłużania się, terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań czy przekraczania limitów kredytowych na rachunkach bieżących, kartach kredytowych itp.). Mając na uwadze, że dobra sytuacja finansowa nie determinuje uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej warto jeszcze przed złożeniem wniosku samodzielnie sprawdzić i zatroszczyć się o pożądaną ocenę własnej wiarygodności kredytowej.

Zdecydowana większość instytucji finansowych w trakcie procedowania wniosku kredytowego weryfikuje wiarygodność kredytową klienta na podstawie raportu z Biura Informacji Kredytowej, który opiera się na punktacji scoringowej. Z kolei system oceny punktowej kredytobiorców opiera się na modelu statystycznym BIKSco CreditRisk.

O systemie scoringowym w BIKu

Model statystyczny BIKSco CreditRisk służy do oceny ryzyka kredytowego osób fizycznych, które w przeszłości zetknęły się z produktami kredytowymi. Dzięki zaawansowanym algorytmom uwzględniającym wspomniane wcześniej czynniki behawioralne system umożliwia prognozowanie wystąpienia trudności w spłacie zaciągniętych zobowiązań. Na podstawie tychże założeń system oceny punktowej w BIKu dokonuje segmentacji klientów na 6 grup w celu odróżnienia rzetelnych kredytobiorców od tych „złych”, tzn. takich, którzy zalegają ze spłatą zaciągniętych zobowiązań (minimum 90 dni dla kwot powyżej 400 zł oraz 180 dni dla kwot powyżej 200 zł). Model statystyczny BIKSco CreditRisk cechuje się bardzo wysokim dopasowaniem oraz efektywnością.

Odnośnie segmentacji klientów w BIKu warto jeszcze wspomnieć o tym, że model statystyczny w sposób dynamiczny dokonuje grupowania kredytobiorców w oparciu o ich wspólne cechy. Oznacza to, że nasza punktowa ocena wiarygodności kredytowej może zmieniać się w czasie także wskutek czynników od nas niezależnych (np. wiek). Szczegóły funkcjonowania algorytmu objęte są tajemnicą, dlatego nie będziemy „gdybać” w jaki sposób system segmentuje kredytobiorców. Wiemy natomiast, jakie czynniki wpływają na zmiany oceny scoringowej w BIKu.

Co wpływa na zmiany oceny punktowej w BIKu?

Na ocenę punktową w Biurze Informacji Kredytowej wpływają przede wszystkim cztery czynniki, tj.:

  • Jakość kredytów (waga 76%),
  • Aktywność kredytowa (waga 11%),
  • Wykorzystanie limitów kredytowych (waga 8%),
  • Ubieganie się o kredyty (waga 5%).

Sama ocena scoringowa z kolei zawiera się w skali od 192 do 631 punktów z podziałem z 6 gwiazdek, tzn:

  • 192 do 279 punktów = *
  • 280 do 367 punktów = **
  • 368 do 455 punktów = ***
  • 456 do 543 punktów = ****
  • 544 do 631 punktów = *****

 

Średnia wypadkowa ocena kredytobiorców w BIKu zmienia się w czasie i oscyluje w granicach 520-530 punktów, czyli 4 gwiazdek. Jedynie 0,5% kredytobiorców osiąga wyniki poniżej 300 punktów, zaś oceną powyżej 600 punktów może pochwalić się około 3% Polaków. Warto również pamiętać o tym, że osoby nie posiadające historii kredytowej nie są uwzględniane w punktacji scoringowej.

 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wynik punktowy wiarygodności kredytowej jest wspomniana wcześniej jakość kredytów, czyli terminowość ich spłacania. Raport BIKu w kontekście terminowości spłaty zobowiązań uwzględnia 8 statusów – począwszy od opóźnień w spłacie do 30 dni, przez windykację, egzekucję, a skończywszy na umorzeniu. Znaczny spadek punktacji wiarygodności kredytowej ma miejsce w przypadku opóźnień powyżej 90 dni. W zdecydowanej większości instytucji finansowych wnioski o kredyt składane przez osoby z takimi opóźnienia są automatycznie odrzucane. Z kolei opóźnienia do 30 dni pomimo iż są uwzględniane mają niewielki wpływ na wynik punktowy.

 

Aktywność kredytowa jedynie (albo aż) w 11% wpływa na ogólną ocenę scoringu punktowego i dotyczy liczby aktywnych oraz spłaconych zobowiązań w przeszłości. Co ciekawe, samo przyznanie kredytu przez bank pozytywnie wpływa na ocenę punktową (wzrost o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt punktów). Pamiętając, że model statystyczny BIKSco CreditRisk opiera się na czynnikach behawioralnych oraz bazach danych – posiadanie bogatej historii kredytowej z zamkniętymi pozycjami jest bardzo korzystne. Należy unikać z kolei zjawiska zwanego fachowo przekredytowaniem, tzn. nadmiernego zadłużania się w krótkich odstępach czasu. Co prawda w dłuższej perspektywie przy terminowym spłacaniu nasz scoring punktowy powinien wzrosnąć, jednak w krótkiej perspektywie należy liczyć się ze spadkiem oceny punktowej.

 

Nagminne wykorzystywanie limitów kredytowych (na rachunkach bieżących, kartach kredytowych itp.) obniża rating w BIKu jedynie w 8% w skali wypadkowej oceny. O ile samo posiadanie karty kredytowej czy kredytu odnawialnego przy terminowej spłacie w dłuższej perspektywie czasowej dodatnio wpływa na nasz scoring, o tyle przekraczanie limitów obniża naszą wiarygodność kredytową.

 

Pomimo iż wydawałoby się, że ubieganie się o kredyt w najmniejszym stopniu wpływa na ocenę w BIKu (waga 5%), to warto nieco rozwinąć tę kwestię. Złożenie wniosku kredytowego w banku zazwyczaj (choć nie zawsze) obniża nasz scoring punktowy średnio o kilkanaście punktów. Nie zawsze, ponieważ w trakcie aktualizacji oceny punktowej (która następuje przy każdorazowym zapytaniu kredytowym) model statystyczny bierze pod uwagę wypadkową wszystkich czynników. W praktyce przyjmuje się jednak, aby w trakcie ubiegania się o kredyt nie składać więcej niż 3 wnioski kredytowe do instytucji finansowych, które sprawdzają naszą ocenę w BIKu. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której duża liczba zapytań o kredyt może obniżyć scoring punktowy do poziomu uniemożliwiającego otrzymanie kredytu.

Jak przetwarzanie i przechowywanie danych wpływa na scoring punktowy w BIKu?

W trakcie procedowania wniosku kredytowego wszystkie instytucje finansowe współpracujące z Biurem Informacji Kredytowej przedkładają swoim klientom wnioski o przetwarzanie danych dotyczących zobowiązania także po jego zakończeniu do BIKu. O ile w przypadku terminowego spłacania kredytu wyrażenie zgody pozwala zbudować pozytywną historię kredytową skutkującą wzrostem scoringu punktowego, o tyle wszelkie opóźnienia w spłacie zostaną odnotowane nawet do 5 lat po zamknięciu kredytu, co może rzutować na naszą wiarygodność kredytową nawet przez kolejne 3 lata. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, w której kredytobiorca zalega ze spłatą na okres powyżej 2 miesięcy – w takim przypadku zgodnie z artykułem 105a ustęp 3 w ustawie o Ochronie Danych Osobowych instytucje finansowe mogą przechowywać dane objęte tajemnicą bankową bez zgody klienta (po upływie 30 dni od wysłania zawiadomienia do klienta).

 

Zapraszam również do lektury kolejnego naszego artykułu, który w przejrzysty sposób przedstawia sposób zwiększania swojej punktacji scoringowej w BIKu

Jak zwiększyć ocenę punktową w BIK i poprawić wiarygodność kredytową?

 

www.czyszczenieBIK.pl

Zleć specjalistom pozbycie się negatywnej historii kredytowej.

Tel. 68 452 22 16

biuro@czyszczenieBIK.pl